Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty od 1 września 2012 r. osoby dorosłe nie będą mogły zdobywać zawodu w technikum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, lceum profilowanym dla dorosłych oraz technikum upełniającym dla dorosłych. Natomiast szkoły policealne będą mogły kształcić dorosłych tylko w ograniczonej liczbie zawodów.

Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza w miejsce likwidowanych szkół nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

  • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie
  • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym


Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Szkołach ZDZ w Jędrzejowie mają do wyboru kierunki:

- technik rolnik

Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16)

- technik kolejarz

- fryzjer

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)

i wiele wiele innych

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:
świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
1 fotografię
wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

podanie_kkz

Informacje i zapisy
Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel. 41 386 12 57, 41 386 62 85