Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zapraszają młodzież i dorosłych do podjęcia nauki. Umożliwiają one zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. Zajęcia organizowane są w systemie dziennym, stacjonarnym (wieczorowym) i zaocznym. Wybór kształcenia w Szkołach ZDZ to szansa na uzyskanie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Potwierdzeniem najwyższej jakości usług edukacyjnych jest liczba blisko 40 tysięcy absolwentów. Niepubliczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach kształcą młodzież i dorosłych od ponad dwudziestu lat. Od samego początku istnienia szkół najważniejszym celem był ich dynamiczny rozwój ukierunkowany na potrzeby edukacyjne uczniów i aktualne zapotrzebowanie na specjalizacje zawodowe na rynku pracy. Oferta kierunków oferowanych w naszej placówce jest stale wzbogacana. Obecnie kształcimy młodzież w Szkole Podstawowej z klasami przysposabiającymi do zawodu, Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia. Oferujemy naukę w m.in. następujących zawodach: informatyk, logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, mechanik, technik usług fryzjerskich. Dorosłym oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej.

10 powodów dla których warto wybrać naukę w Szkołach ZDZ w Kielcach:

  • Szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia;
  • kształcenie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • oferowana nauka odbywa się w wielu zawodach i specjalnościach
  • atrakcyjne praktyki zawodowe (np.: w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech), po których stażyści otrzymują certyfikat Europass-Mobilność uznawany przez pracodawców w całej UE
  • udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych
  • kompleksowo przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
  • specjalistyczne pracownie dydaktyczne (m.in.: komputerowe, multimedialne, kosmetyczne, fryzjerskie, językowe i gastronomiczne)
  • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: teatralne, taneczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, językowe i turystyczne
  • młodzież doskonali umiejętności, rozwija zainteresowania i ma możliwość ich prezentacji w konkursach i festiwalach (Festiwal Talentów, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, olimpiady przedmiotowei konkursy zawodowe)
  • uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach

VR